Dotacje Unijne

Pasek_graficzny_mikopac

Miło nam poinformować, że nasza Firma przystąpiła do realizacji projektu w ramach:

„FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – WZMOCNENIE KONKURENCYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ SYSTEMOWE WSPARCIE POTENCJAŁU BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

OŚ PRIORYTETOWA 5. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
DZIAŁANIE 5.4 WZMOCNIENIE REGIONALNEGO POTENCJAŁU BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII
SCHEMAT: FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
NA LATA 2007-2013

Tytuł projektu: Rozbudowa zasobów badawczych firmy

Projekt realizowany w module 5: „Wsparcie inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych
niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

KOSZT CAŁKOWITY PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1.168.500,00 PLN
KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO WSPARCIA: 950.000,00 PLN
WARTOŚĆ WSPARCIA: 712.000,00 PLN